Andmekaitsetingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on Disly Kasutustingimuste lahutamatu osa.

1.2. Andmekaitsetingimused reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. 3. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja  Disly OÜ, registrikoodiga 16625897, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139d/2, 11317, e-posti aadressiga hello@disly.ee  (edaspidi nimetatud ka kui andmetöötleja).

1.3. Andmesubjekt andmekaitsetingimuste tähenduses on füüsilisest isikust Kasutaja, Klient, Kaupleja või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.4. Kasutaja andmekaitsetingimuste tähenduses on igaüks, kes füüsilise isikuna Platvormi kasutab, s.h. füüsilisest isikust Klient ja füüsilisest isikust Kaupleja.

1.5. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt Platvormi ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata andmekaitsetingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt Platvormil registreerides ja Kaupu või Teenuseid ostes või pakkudes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse andmekaitsetingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.3.1. Andmesubjekt võtab vastutuse Platvormile enda üles laetud piltide eest (profiili- ja galeriipildid). Nende üles laadimisega kinnitab andmesubjekt, et tal on kõik vajalikud õigused nende materjalide kasutamiseks ning annab Platvormile ja selle muudele turunduskanalitele õiguse neid materjale kasutada. Andmesubjekt kinnitab, et üles laetud pildid ei riku kolmandate isikute õigusi ja vastutab võimalike vaidluste korral nende lahendamise eest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. KASUTAJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.1.8. Teave Kliendi Tellimuste kohta;

3.1.9. Teave pakutavate Kaupade ja Teenuste kohta;

3.1.10. Kasutajakonto registreerimisel Kasutaja kasutajatunnus ja salasõna ning seotud kontoandmed;

3.1.11. Platvormi ja selle alamlehtede ja suhtlusandmed, näiteks andmed, mida koguvad küpsised ja muud sarnased jälgimistehnoloogiad, kui kasutate Platvormi;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda Kasutaja kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele 3.4.2. Töötlemise eesmärk – Tellimuse töötlemine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 3 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – Platvormi teenuste toimimise tagamine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 3 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on  3 aastat. Kui Platvormi ei ole kasutatud 3 aastat, saadame teile teavituse ning palume kinnitada, kas kasutajakonto on endiselt aktiivne. Kui me ei saa vastust, siis kasutajakonto suletakse ning isikuandmed kustutatakse, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks, välja arvatud juhul, kui vastavaid andmeid tuleb säilitada teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks, järgmise 12 kuu jooksul.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele. Raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat alates iga Tellimuse täitmisest.

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –  3 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus Klientide ja Kauplejate isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja (Stripe).

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui  10  aastat.

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. Andmesubjekti tutvumisõiguse kasutamise korral on andmetöötlejal õigus nõuda isiku tuvastamist.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta (milliseid isikuandmeid, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel töödeldakse). Vastav informatsioon esitatakse üldjuhul tasuta ja hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvestatuna. Andmetöötlejal on õigus nõuda taotletava informatsiooni täpsustamist ning pikendada taotletava informatsiooni esitamise tähtaega. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

4.3. Kui andmesubjekti taotlus on selgelt põhjendamatu või ülemäärane eelkõige korduvuse mõttes, siis andmetöötlejal on õigus küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks või keelduda andmete väljastamisest. Kui andmetöötleja leiab, et andmesubjekti taotlus on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on andmetöötlejal kohustus seda tõendada. Keelduvast otsusest teavitatakse andmesubjekti ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

4.4. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.5. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.6. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele kui:

4.6.1. andmesubjekti isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

4.6.2. andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

4.6.3. andmesubjekti isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

4.7. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Platvormi klienditoe poole aadressil (support@disly.ee).

4.8. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtusse. Andmekaitseinspektsiooni kontaktandmed on järgmised: Tatari 39, Tallinn 10134, e-post: info@aki.ee, tel: +372 627 4135.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest Platvormi kaudu aadressil  support@disly.ee kaudu.