Kasutustingimused

Tasutingimused

Nõuded fotodele

Broneeringu tühistamise tingimused

 1. MÕISTED

Disly OÜ Platvormi Kasutustingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid alljärgnevas tähenduses:

Kasutustingimused: Antud kasutustingimused, mille lahutamatuks osaks on Andmekaitsetingimused, Disly tasutingimused ja Disly tühistamistingimused.

Disly: Disly OÜ Registrikood: 16625897 Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139d/2, 11317 E-post: hello@disly.ee

Platvorm: Disly OÜ veebiplatvorm aadressil www.disly.ee.

Platvorm võimaldab:

 • Kauplejal turustada Kasutajatele Teenuseid ning sõlmida Kliendiga Käsundusleping.
 • Kliendil tellida Kauplejalt Teenuseid ning sõlmida Kauplejaga Käsundusleping.

Kaupleja: isik, kes pakub Platvormil Teenuseid.

Klient: isik, kes tellib Platvormi kaudu Kauplejalt Teenuse osutamist.

Kasutaja: isik, kes kasutab Platvormi Kasutustingimuste alusel, s.h Kaupleja ja Klient.

Teenus: Kaupleja poolt Platvormil pakutav teenus.

Käsundusleping: Kaupleja ja Kliendi vahel sõlmitud käsundusleping võlaõigusseaduse § 619 tähenduses.

Teenustasu: tasu, mida Kaupleja maksab Disly-le Platvormi kasutamise ja Käsunduslepingu vahendamise eest vastavalt Kasutustingimustes ja Disly tasutingimustes sätestatud tingimustele. Teenustasu arvestatakse käibemaksuta summast, kui Kaupleja ja Disly ei ole kokku leppinud teisiti.

Tellimus: Ostukorvi lisatud Teenus, mille kohta on väljastatud Tellimuse kinnitus.

Tellimuse maksumus: Ostukorvi lisatud Teenuse maksumus, millele võib lisanduda kättetoimetamise tasu ja muud tasud.

 1. ÜLDISED TINGIMUSED

  2.1. Antud Kasutustingimused reguleerivad Platvormi kasutamise ja Käsunduslepingu sõlmimise tingimusi. Kasutaja kohustub kasutama Platvormi üksnes õiguspärastel eesmärkidel kooskõlas Kasutustingimustega ega tohi kasuta Platvormi lubamatutel või ebaseaduslikel eesmärkidel ega kahjusta Platvormi funktsioneerimist.

  2.2. Palun tutvuge kasutustingimustega enne Platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 18-aastane ja/või juriidilise isiku seaduslik või volitatud esindaja, kellel on õigus juriidilise isiku nimel sõlmida leping.

  2.3. Kui te ei nõustu kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust Platvormi kasutada.

  2.4. Kasutustingimusi võidakse igal ajal muuta. Kasutustingimused jõustuvad Platvormil avaldamise hetkest. Platvormi kasutamine pärast Kasutustingimuste avaldamist tähendab muudatustega nõustumist. Seetõttu peaksite kasutustingimused sageli üle vaatama, et näha, kas neid on muudetud.

  2.5. Kasutustingimuste osaks on Andmekaitsetingimused, Disly tasutingimused ja Disly tühistamistingimused.

  2.6. Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi. Kasutustingimuste jaotiste pealkirjad ei määra Kasutustingimuste mõistete ega sätete tähendusi. Kasutustingimused käsitavad ka muid mõisteid, mis on määratletud Kasutustingimuste tekstis või mille tähendus tuleneb Kasutustingimuste kontekstist ja Kasutustingimustega käsitletavate poolte tegevusvaldkondade tavapärasest mõistestikust.

  2.7. Platvormi kasutamine loob õiguslikult siduvaid ning täitmiseks kohustuslikke lepingulisi Kasutustingimustes sätestatud õigusi ja kohustusi.

 2. KAUPLEJAID JA KLIENTE ÜHENDAV PLATVORM

  3.1. Platvorm on veebiplatvorm selleks, et isikud, kes otsivad erinevate ürituste korraldamiseks vajalike teenuste osutajaid ja isikud, kes otsivad ürituste korraldamiseks vajalike teenuste osutamise võimalusi, saaksid omavahel kontakti ning sõlmida Platvormi kaudu Käsunduslepingu teenuse osutamiseks.

  3.2. Platvorm võimaldab Kasutajal tellida Kauplejalt Teenust. Teenuste tellimisel sõlmitakse Platvormi kaudu Käsundusleping Kliendi ja Kaupleja vahel.

  3.3. Disly tegutseb Platvormi haldamisel infoühiskonna teenuse osutajana. Disly ei ole Käsunduslepingu pool. Disly ei ole Käsunduslepingu alusel Teenuste osutaja. Disly ei vastuta ühelgi viisil Käsunduslepingu kohase täitmise eest. Kõik Kauplejad osutavad Teenust enda nimel iseseisva majandus- ja kutsetegevuse raames.

  3.4. Disly ei ole lepingulises suhtes Kauplejaga Teenuse osutamiseks Kliendile. Disly ei ole lepingulises suhtes Kliendiga Teenuse osutamiseks Kliendile.

  3.5. Tellimuse maksumuse tasumine Disly-le ei muuda Disly-t kliendi suhtes Käsundisaajaks. Disly-i poolt Tellimuse maksumuse edasi kandmine Kauplejale ei muuda Disly-i Kaupleja suhtes Tellijaks ega muul viisil tööandjaks.

  3.6. Disly tegutseb Platvormi haldamisel Kaupleja agendina seoses Käsunduslepingute vahendamisega Kauplejate ja Klientide vahel. Kaupleja on volitanud Disly-it Kaupleja nimel Klientidelt Tellimuse maksumuse tasumiseks tehtud makseid vastu võtma. Pärast Teenuse osutamist Kliendile, kannab Disly Kliendi poolt tasutud Teenuse maksumuse edasi Kauplejale. Kauplejale ülekantavast Tellimuse maksumusest arvestatakse maha Disly tasu vastavalt Kasutustingimuste punktile 12 ja Disly tasutingimustele. Disly tasu täpsemad tingimused on sätestatud Kasutustingimuste punktis 12 ja Disly tasutingimustes, millest viimane on Kasutustingimuste suhtes ülimuslikum.

 3. KAUBA JA TEENUSE PAKKUMINE JA TELLIMINE

  4.1. Teenuse pakkumiseks Platvormil, peab Kasutaja ennast Platvormil Kauplejana registreerima. Kauplejaks saab registreerida äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja ja füüsiline isik, kellel on LHV pangas avatud ettevõtluskonto ning kes on läbinud Platvormil makseteenust osutava isiku taustakontrolli. Kauplejaks registreerumisel on Disly-l ja Platvormil makseteenust osutaval isikul õigus nõuda Kauplejaks registreeruda soovivalt isikult dokumentide esitamist, millega veendutakse Kaupleja vastavuses seaduses sätestatud nõuetele.

  4.2. Kaupleja poolt Platvormil pakutav Teenus on Kliendile tellimiseks avatud kui Kaupleja poolt Platvormil pakutava Teenuse osutamise aja ja Tellimuse vormistamise aja vahele jääb vähemalt 24 tundi. Kui Kaupleja soovib, et tema poolt Platvormil pakutava Teenuse osutamise aeg muutuks platvormil mitteaktiivseks ehk mitte tellitavaks rohkem kui 24 tundi enne Kaupleja poolt pakutud Teenuse osutamise aega, peab ta selleks uuendama Platvormil Teenuse osutamise kalendrit ehk muutma pakutava Teenuse osutamise aega.

  4.3. Teenuse tellimiseks Platvormil, peab Kasutaja ennast Platvormil Kasutajaks/Kliendiks registreerima.

  4.4. Platvormi Kasutajaks registreerumisega nõustub Kasutaja kõigi Kasutustingimustes sätestatud tingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumisel ei ole Platvormi kasutamine ja Kasutajaks registreerumine lubatud.

  4.5. Kaupleja poolt pakutav Teenus peab vastama vähemalt järgmistele tingimustele:

  4.5.1. Teenust osutatakse õigele isikule, õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil vastavalt Tellimuse kinnitusele;

  4.5.2. Kaupleja peab tagama, et tema Teenuseid osutatakse kooskõlas kohalduvate seadustega, sealhulgas töötingimusi, töötajate ja teiste isikute kaitset ja ohutust käsitlevate seadustega.

  4.6. Kaupleja on kohustatud Platvormil esitama üksnes õiget ja täielikku teavet ning seda pidevalt ajakohastama.

  4.7. Kaupleja kasutab Teenuste kuvamiseks Platvormil kõrge kvaliteedi ja resolutsiooniga pilte. Piltide tehnilised ning sisulised nõuded on kättesaadavad siit. Juhul kui pildid ei vasta piltidele esitatavatele nõuetele, on Disly-l õiguse keelduda piltide üleslaadimisest Platvormile ja paluda nende asendamist või üles laadida samaväärsed või sarnased pildid oma äranägemise järgi.

  4.8. Disly-l on igal ajal õigus kontrollida Kaupleja poolt Käsunduslepingu täitmist selleks, et tagada Platvormi usaldusväärsus ja kvaliteetsus. Samuti on Disly-l õigus esitada kontroll Tellimusi selleks, et veenduda Teenuse osutamises, selle vastavuses Teenuse osutamise tingimustele ja kvaliteedis.

 4. KASUTAJAKONTO

  5.1. Kasutaja saab Platvormile juurdepääsu kasutajakonto kaudu.

  5.2. Kasutaja on oma kasutajakonto ainus volitatud kasutaja. Kasutaja peab tagama Platvormile juurdepääsuks kasutatava kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse.

  5.3. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi toimingute ja tegevuste eest, mis Platvormil tehakse tema salasõna ja kasutajakontot kasutades.

  5.4. Kui kasutaja kahtlustab, et volitusteta isik kasutab tema salasõna või kasutajakontot või kahtlustab muude turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata sellest teavitama e-posti aadressil: [].

  5.5. Disly-l on õigus Kasutajalt kasutajakonto loomisel nõuda isikusamasuse tuvastamist kõrge usaldusväärsuse tasemega infotehnoloogiliste vahendite abil, mis tagavad tõsikindla isikusamasuse tuvastamise.

 5. TEENUSE TELLIMINE PLATVORMIL

  6.1. Kasutaja saab Platvormi kaudu valida ja tellida Kauplejate poolt Platvormil pakutavaid Teenuseid. Teenuse lisamisel ostukorvi luuakse Kasutajale ostukorv. Teenuse ostukorvi lisamise järgselt on Kasutajal võimalik jätkata Teenuste sirvimist või alustada nende tellimist.

  6.2. Ostukorvi lisatud Teenuseid on võimalik enne Tellimuse vormistamist lisada või eemaldada.

  6.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb kinnitada ostukorvi sisu, kus Klient peab sisestama küsitud andmed ning maksma Tellimuse maksumuse Platvormil pakutava makselahenduse kaudu.

  6.4. Teenuse eest tasumisel võib Disly nõuda maksekinnituse saatmist e-kirjaga aadressile support@disly.ee juhul kui see on vajalik makse teostamise kontrollimiseks (eelkõige tõrked panga infosüsteemide töös vms).

  6.5. Leping teenuse osutamiseks (Käsundusleping) loetakse Kaupleja ja Kliendi vahel sõlmituks Tellimuse kinnituse saatmise momendist arvates. Tellimuse kinnitus saadetakse Kasutaja e-posti aadressile.

  6.6. Kliendil on Platvormi kaudu sõlmitud lepingu alusel õigus saada Kauplejalt Teenust, mis vastab Platvormil Kaupleja poolt esitatud omadustele ja tingimustele.

  6.7. Kui Teenuse pakkumuses ei ole määratud teisiti, siis Teenust ei saa tellida kui Tellimuse vormistamise ja soovitud Teenuse osutamise aja vahele jääb vähem kui 24 tundi.

  6.8. Platvormil kuvatud Teenuse pildid on illustratiivsed ning võivad erineda tegelikust Kaubast/Teenusest.

 6. TEENUSTE HINNAD

  7.1. Teenuste hinnad on näidatud eurodes. Teenuste hinnad ei sisalda transpordikulu. Teenuste hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu, kui Kaupleja on käibemaksukohustuslane.

  7.2. Teenuse hinnale võib lisanduda täiendav tasu sõltuvalt Kliendile Teenuse osutamise asukohast. Vastav täiendav tasu kuvatakse Kliendile Tellimuse vormistamisel.

 7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS

  8.1. Klient saab Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid Käsunduslepingu pooleks oleva Kaupleja suhtes.

 8. TEENUSE OSUTAMINE

  9.1. Teenuse osutamine toimub Kliendi ja Kaupleja vahel sõlmitud Käsunduslepingu alusel.

  9.2. Teenuse omadused ja tingimused on kindlaks määratud vastava Teenuse pakkumuses.

  9.3. Kaupleja ja Kliendi andmed, Teenuse kirjeldus ja selle osutamise tingimused: määratakse kindlaks Tellimuse kinnituses.

  9.4. Teenuse osutamise aeg ja koht: määratakse kindlaks Tellimuse kinnituses.

  9.5. Teenuse maksumus: määratakse kindlaks Tellimuse kinnituses.

  9.6. Kui Kaupleja rikub Käsunduslepingut ja Teenust ei osuta, kohustub ta Disly-le tasuma leppetrahvi ning hüvitama makseteenuse tasu/kulu, mis tekib seoses Tellimuse maksumuse tasumisega ja selle tagastamisega Kliendile.

  9.6.1. Kui Kaupleja ei teata Disly-le ja Kliendile Käsunduslepingu rikkumisest ja Teenuse mitte osutamisest, kohustub Kaupleja Disly-le tasuma leppetrahvi 50% Tellimuse maksumusest.

  9.6.2. Kui Kaupleja teatab Käsunduslepingu rikkumisest ja Teenuse mitte osutamisest ette 96 tundi või vähem enne Tellimuse kinnituses märgitud Teenuse osutamise aega, kohustub Kaupleja Disly-le tasuma leppetrahvi 20% Tellimuse maksumusest.

  9.6.3. Kui Kaupleja teatab Käsunduslepingu rikkumisest ja Teenuse mitte osutamisest ette rohkem kui 96 tundi enne Tellimuse kinnituses märgitud Teenuse osutamise aega, kohustub Kaupleja Disly-le tasuma leppetrahvi 10% Tellimuse maksumusest.

  9.6.4. Kui Kaupleja teatab Käsunduslepingu rikkumisest ja Teenuse mitte osutamisest ette rohkem kui 30 päeva enne Tellimuse kinnituses märgitud Teenuse osutamise aega, kohustub Kaupleja Disly-le tasuma leppetrahvi 5% Tellimuse maksumusest.

  9.7. Leppetrahvi tasumise kohustuse korral kohustub Kaupleja leppetrahvi ja makseteenuse tasu/kulu tasuma Disly-le 5 tööpäeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest arvestatuna.

  9.8. Pooled lepivad kokku ja kinnitavad, et Käsunduslepingu rikkumisel ja Teenuse mitte osutamisel on Kaupleja rikkunud muu hulgas Kasutustingimuste punkte 4.5.1., 4.6. ja 6.6., mille puhuks on ette nähtud punktis 9.6. kokkulepitud leppetrahv.

  9.9. Kui Kaupleja hilineb Teenuse osutamisega rohkem kui 15 minutit, siis on Kliendil õigus keelduda Teenuse osutamisest, millisel juhul loetakse, et Kaupleja ei ole Kliendile Teenust osutanud ning Kaupleja kohustub tasuma Disly-le leppetrahvi 50% Tellimuse maksumusest ning hüvitama makseteenuse tasu/kulu, mis tekib seoses Tellimuse maksumuse tasumisega ja selle tagastamisega Kliendile.

 9. LITSENTSEERIMINE, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA ANDMETÖÖTLUS

  10.1. Platvormil registreerudes annab Disly Kasutajale tagasivõetava, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Platvormi kasutamiseks Teenuste pakkumise, tellimise ja nende täitmise eesmärgil kooskõlas Kasutustingimustega nende kehtivusaja jooksul.

  10.2. Kauplejaks registreerumisega annab Kaupleja Disly-le kasutustasuta litsentsi kuvada Platvormil ja selle alamlehtedel ning kasutada turunduses ja reklaammaterjalides Kaupleja nime, kaubamärki ja kogu materjali (sealhulgas fotosid Teenustest), mida Kaupleja on Disly-le edastanud. Litsents kehtib kogu Kasutajaks olemise ajal. Kaupleja avaldab ja kinnitab, et ta on vastavate intellektuaalomandi õiguste omanik ja Platvormile üles laetav Kaupleja nimi, kaubamärk ja materjalid ei riku kolmandate isikute õiguseid, sh mistahes intellektuaalomandi õiguseid. Juhul kui fotod tehakse Disly-i määratud isiku kulul või poolt, kuuluvad kõik sellega seotud õigused (sealhulgas intellektuaalomandi õigused ja kasutusõigused) Disly-le.

  10.3. Kogu tekst, graafika, lähtekood, toimetatud sisu, kõik andmed, kogu küljendus, kõik joonised, kujundused, HTML, välimus ja tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja muu sisu (edaspidi koos nimetatud kui autoriõigustega kaitstud materjal), mida Kasutajad Platvormi kaudu näevad või loevad (v.a kasutaja loodud sisu, mida Disly-l on õigus kasutada), on Disly omand. Autoriõigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Autoriõigustega kaitstud materjali kaitsevad kohalikud ja rahvusvahelised autoriõigused. Kasutajad ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi Platvormilt pärinevat ilma Disly sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta ja (kui see on asjakohane) Kasutaja loodud sisu õiguste omaniku loata. Autoriõigustega kaitstud materjali kasutamine (v.a juhul, kui see on kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud) ilma Disly nõusolekuta on keelatud. Kaubamärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse Platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Kasutaja ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

  10.4. Kasutaja teave on teave ja materjalid, mille Kasutaja esitab ja avaldab Disly-le ja/või teistele Kasutajatele seoses Platvormil registreerimise, kasutamisega ning Teenuse pakkumisega. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma teabe eest ja Platvorm on kasutaja poolt esitatud teabe suhtes üksnes passiivne veebipõhine jagamise ja avaldamise kanal.

  10.5. Kasutaja kinnitab ja tagab, et tema teave:

  10.5.1. ei ole vale, ebatäpne, puudulik ega eksitav;

  10.5.2. ei ole pettus ega hõlma võlts- ega varastatud kauba müüki;

  10.5.3. ei riku kolmanda isiku autoriõigusi, patenti, kaubamärki, ärisaladust ega muid varalisi õigusi;

  10.5.4. ei riku ühtki seadust, määrust ega muud õigusakti (mh neid, mis reguleerivad ekspordikontrolli, tarbijakaitset, ebaausat konkurentsi ja eksitavat reklaami);

  10.5.5. ei ole laimav, halvustav, ähvardav ega ahistav;

  10.5.6. ei ole sündsusetu, ei sisalda pornot ega kahjusta alaealisi;

  10.5.7. ei sisalda viiruseid, troojalasi, ussviiruseid, ajapomme, kustutavaid ega muid arvutite standardprogramme, mis on mõeldud kahjustama, kahjustavalt sekkuma, salamahti vahelt lõikama või ärandama süsteeme, andmeid või isiklikku teavet;

  10.5.8. ei too kaasa Disly vastutust ega jäta Disly-t (tervikuna ega osaliselt) ilma tema lepingupartnerite või muude partnerite või tarnijate teenustest.

  10.6. Disly tagab Kasutaja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise Privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Kasutaja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Disly-l ja Kauplejal, Kliendi nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik Platvormi kasutamiseks, Käsunduslepingu täitmiseks või Käsunduslepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Disly-l eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Kasutajale Platvormi kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on Platvormi Kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Klientide paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.

  10.7. Disly-il on õigus teha Kasutajatele turunduspakkumisi Kasutajate huvides. Kasutajal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Disly-le vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

 10. Disly TASU

  11.1. Disly-il on õigus Kauplejalt saada tasu Platvormi kasutamise ja Käsunduslepingute vahendamise eest. Tasu suurus ja tingimused on sätestatud Disly tasutingimustes (kättesaadav siit). Vastuolude korral Kasutustingimustes toodud ja Disly tasutingimustes toodud tasu tingimuste ja suuruse osas lähtutakse Disly tasutingimustes toodud tingimustest, mis on Kasutustingimuste suhtes ülimuslik.

  11.2. Disly tasu muutub sissenõutavaks Käsunduslepingu sõlmimise hetkest.

  11.3. Kaupleja volitab Disly-i Kasutajaks registreerumisega Kaupleja nimel Klientidelt Tellimuse maksumuse tasumiseks tehtud makseid vastu võtma ja esitama Kaupleja nimel käibemaksuseadusele vastavaid arveid Klientidele Tellimuse maksumuse tasumiseks.

  11.4. Disly väljastab Pakkuja nimel Kliendile Tellimuse maksumuse tasumiseks e-kirja teel arve pärast ostukorvi kinnitamist Kliendi poolt. Disly väljastab Kliendile pärast arve tasumist Tellimuse kinnituse.

  11.5. Disly on kohustatud Kaupleja poolt Kliendile osutatud teenuse eest tasutud summa Kauplejale üle kandma hiljemalt 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul pärast Teenuse osutamist.

  11.6. Kõik rahalised tehingud tehakse pangaülekandega.

  11.7. Disly väljastab Kauplejale käibemaksuseadusele vastava arve Platvormi kasutamise ja Käsunduslepingute vahendamise eest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates Teenuse osutamist.

 11. VASTUTUS

  12.1. Disly ei vastuta Käsunduslepingu kohase täitmise eest. Disly ei vastuta mis tahes Käsunduslepingu alusel esitatud nõuete täitmise eest.

  12.2. Disly ei vastuta Kaupleja poolt Teenuse pakkumuses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

  12.3. Disly ei vastuta Kasutaja poolt Platvormil avaldatud teabe, informatsiooni jms täpsuse, usaldusväärsuse eest.

  12.4. Disly ei vastuta Teenuse osutamiseks loodud tingimuste ning Teenuse osutamiseks vajalike vahendite eest, sh töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise eest.

  12.5. Disly ei vastusta kahju eest, mis võib tekkida Teenuse osutamisel.

  12.6. Disly ei taga Teenuse kvaliteeti, õigeaegsust, sobivust. Disly ei anna Teenuse täitmiseks juhiseid ning ei kontrolli Teenuse osutamise protsessi.

  12.7. Disly ei vastuta pakkumuses sisalduvate vigade või ebatäpsuste eest.

  12.8. Disly ei vastuta mis tahes isiku- või varakahju hüvitamise eest, mis tuleneb Kasutaja juurdepääsust Platvormile ja selle kasutamisest.

  12.9. Disly ei vastuta mis tahes kaudse kahju või saamata jäänud tulu eest, mida Kasutaja võib kanda võimalike Platvormi kättesaadavuse või toimimise katkestuste tõttu mis tahes seadmes.

  12.10. Kaupleja kaitseb Disly-i ning hüvitab talle ja vabastab ta mis tahes nõuetest, kohtuasjadest, hagidest või haldusmenetlustest, kahjudest ja mis tahes liiki kuludest, sealhulgas advokaaditasudest ja -kuludest, seoses Kaupleja poolt Teenuse osutamisega Kasutustingimuste alusel või sellest tulenevalt.

  12.11. Kaupleja hüvitab Disly-le kõik lisakulud, mida Disly pidi kandma seetõttu, et Kaupleja rikkus talle Kasutustingimustest või Käsunduslepingust tulenevaid kohustusi.

  12.12. Kui Klient esitab nõude tulenevalt Käsunduslepingu rikkumisest, vabastab Kaupleja Disly-i mis tahes nõudega seotud vastutusest.

  12.13. Kaupleja hüvitab ja kaitseb Disly-i mistahes ja kõigi nõuete ja kohustuste, kulude ja kulutuste (sealhulgas advokaatide ja muude spetsialistide mõistlike tasude) eest, mis tulenevad Kaupleja nime või kaubamärgi või mis tahes muu materjali (sealhulgas fotode) kasutamisest Disly-i poolt; või Kaupleja poolt Kasutustingimustes sisalduva kinnituse või kohustuse rikkumisest.

  12.14. Disly ei sekku Kasutajatevahelisse suhtlusse. Kuigi Disly võib teha Kaupleja taustakontrolli avalikest allikatest, ei saa ta tagada, et iga Kaupleja on see, kes ta väidab end olevat.

 12. PRIVAATSUS JA ISIKUANDMED

  13.1. Andmekaitsetingimused on kättesaadavad siit.

 13. LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE

  14.1. Lingid teistele veeblehtedele ja kuvatavad reklaamid ei tähenda seda, et Disly toetab neid lehti või nende sisu või et ta on nende pidajatega mingil viisil seotud. Lingid ja reklaamid on mõeldud Kasutajale informatsiooniks, teenuse tutvustamiseks ja Kasutaja mugavuse suurendamiseks. Disly-l puudub nende lehtede üle kontroll ja ta ei vastuta nende sisu eest.

  14.2. Kolmandate isikute kontrolli all oleva, neile kuuluva või nende poolt peetava veebilehe kasutamist reguleerivad nende veebilehtede kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted. Kasutaja külastab neid kolmandate isikute veebilehti omal riisikol.

 14. KEELATUD TEGEVUS

  15.1. Platvormil on keelatud:

 • kontaktandmete jagamine enne teenuse broneerimist
 • laimamine, väärkohtlemine, ahistamine, ähvardamine või muul viisil isikuõiguste rikkumine;
 • ropu, laimava, õigusi rikkuva, sündsusetu või ebaseadusliku teema, nime, materjali või teabe avaldamine, postitamine, üleslaadimine, jagamine või levitamine;
 • kolmanda isiku autoriõigusi rikkuva teose või muu materjali üleslaadimine;
 • viiruseid või troojalasi sisaldavate failide, rikutud failide või muu sarnase teise isiku arvutit kahjustada võiva tarkvara üleslaadimine;
 • uuringute, konkursside või püramiidskeemide läbiviimine või kettkirjade edastamine;
 • enese esitlemine muu isikuna või muul füüsilisel või juriidilisel isikul oma identiteedi kasutamise võimaldamine kommentaaride postitamiseks või vaatamiseks;
 • teise kasutaja postitatud faili allalaadimine, kui kasutaja teab või peaks mõistlikult eeldama, et seda ei saa teenuse kaudu seaduslikult jagada;
 • robot- või ämblikprogrammi, manuaalse ja/või automaatse protsessi või seadme kasutamine mis tahes vormis andmekaeveks, roomamiseks, andmekoorimiseks või indekseerimiseks platvormil;
 • mööda hiilida Platvormi turvafunktsioonidest, neid välja lülitada või muul viisil mõjutada;
 • kuritarvitada Platvormi, lisades tahtlikult viiruseid, Trooja hobuseid, usse, loogikapomme või muid materjale, mis kahjustaks mis tahes viisil Platvormi kasutamist;
 • platvormi, selle serveritesse või sellega seotud võrkudesse häkkimine või sekkumine;
 • platvormi isiklikuks või äriliseks otstarbeks kohandamine, muutmine, litsentsimine, all-litsentsimine või tõlkimine;
 • Teisele isikule kuuluvate autoriõiguste, kaubamärkide või varaliste märkide või õiguste kõrvaldamine või muutmine visuaalselt või muul viisil;
 • solvava ja/või kahjustava sisu (mh sisu, mis propageerib, toetab, kiidab heaks või edendab rassismi, sallimatust, vihkamist või füüsilise kahju tekitamist üksikisiku või üksikisikute rühma suhtes) üleslaadimine;
 • alla 18-aastaste isikute kuritarvitavat, vägivaldset või seksuaalset ärakasutamist sisaldavate materjalide üleslaadimine või juurdepääsu võimaldamine sellistele materjalidele.
 • Platvormiga seotud lähtekoodi või selle aluseks olevaid tehnoloogiaid, metoodikaid või algoritme dekompileerida, lahti võtta, pöördprojekteerida või muul viisil tuletada;
 • käituda seaduse- või õigusvastaselt või viisil, mis põhjustab kahju isikutele või varale või toetada või edendada sellist käitumist;
 • koguda Platvormilt andmeid muul viisil kui kooskõlas lepinguga, sh tegeleda andmekoorimisega;
 • kehtestada lisatasusid.
 1. KASUTAJAÕIGUSTE TÜHISTAMINE JA PEATAMINE

  16.1. Disly võib igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta tühistada või peatada Kasutaja õiguse Platvormi kasutada, esitades Kasutajale selle kohta vastava teate e-posti teel.

  16.2. Disly võib piiranguteta tühistada või peatada Kasutaja õiguse Platvormi kasutada, kui Kasutaja rikub mõnda Kasutustingimust või Disly poolt Platvormi kaudu avaldatud põhimõtteid.

  16.3. Disly-il on õigus igal ajal lisada, eemaldada ja muuta Platvormi omadusi ja funktsioone, makseviise ning Platvormi kasutamise nõudeid ning tingimusi. Disly-l on õigus muuta, kohandada või katkestada ajutiselt või alaliselt infoühiskonna teenuse osutamine täielikult või osaliselt, kehtestades ja/või lõpetades mõne Platvormi funktsionaalsuse ning muul viisil muutes või kustutades Platvormi mis tahes ajal. Disly teavitab Kasutajaid oma otsustest funktsionaalsus(te) lõpetamise kohta e-posti teel.

  16.4. Kasutaja võib igal ajal lõpetada Platvormi kasutamise. Kõik Kasutustingimused, mis jäävad pärast Kasutustingimuste lõppemist või ülesütlemist olemuslikult kehtima, jäävad pärast Kasutustingimuste lõppemist või ülesütlemist täies ulatuses jõusse.

 2. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  17.1. Kasutustingimustele ning nendest tulenevate või nendega seotud õiguste ja kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  17.2. Kasutustingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

  17.3. Kui tarbijat Klient ja Kaupleja ei suuda lahendada nende vahel tekkinud vaidlust kokkuleppe teel, siis on tarbijast Kliendil võimalik pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks avaldusega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12 Tallinn 10117, www.komisjon.ee. Samuti on tarbijast Kliendil õigus pöörduda Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr.